+31 (0)70 24 00 956 info@solitt.nl

Publicaties van Dian Brouwer

Een selectie uit de publicaties van Dian Brouwer:

Boekbespreking van: R. Kuiper, Vormfouten. Juridische consequenties van vormverzuimen in strafzaken (diss. Nijmegen)

Delikt & Delinkwent 2017/41 Afl. 6, juni 2017, p. 435 – 442.

Het proefschrift van Kuiper heeft in de rechtspraktijk terecht een plaats verworven als het naslagwerk voor de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van de sanctionering van vormverzuimen. De ‘doel-middel benadering’ voor de reactie op vormfouten die door Kuiper wordt voorgesteld overtuigt echter niet.

Lees Boekbespreking van: R. Kuiper, Vormfouten. Juridische consequenties van vormverzuimen in strafzaken (diss. Nijmegen) (pdf)

Terugvordering van de kosten van rechtsbijstand

Strafblad juli 2017, p. 256 – 265.

Op 1 maart 2017 is de regeling tot terugvordering van de kosten voor rechtsbijstand in werking getreden. Het effect van deze regeling is dat alle verdachten zich voortaan zullen moeten afvragen of zij hun (door de overheid toegevoegde) advocaat wel de werkzaamheden kunnen laten verrichten die voor een behoorlijke verdediging noodzakelijk zijn. Schending van art. 6 EVRM en het recht van de Europese Unie ligt op de loer.

Lees Terugvordering van de kosten van rechtsbijstand (pdf)

Modernisering van het Wetboek van Strafvordering: poging tot een tussenbalans

Strafblad maart 2017, p. 99 – 106.

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering is behoorlijk op stoom gekomen. Tijd voor een tussenbalans. Ten opzichte van de eerste voorstellen lijkt de grootste gekkigheid wel verdampt – met als mogelijke uitzondering nog de regeling van het hoger beroep. Wat nog wel ontbreekt is visie, met name op de rol van de verdediging. Daarvoor wordt een voorzet gedaan.

Lees Modernisering van het Wetboek van Strafvordering: poging tot een tussenbalans (pdf)

Wet Huis voor Klokkenluiders, Een papieren tijger?

OR informatie 9 September 2016, p. 24-25.

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Wat betekent deze wet voor organisaties? Zijn potentiële klokkenluiders hiermee daadwerkelijk beschermd? Welke rol speelt de bedrijfscultuur hierin? En waar moet je als ondernemingsraad (OR) op letten bij een klokkenluidersregeling?

Lees Wet Huis voor Klokkenluiders, Een papieren tijger? (pdf)

Wolfsen en de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken

NJB 18 maart 2016, afl. 11, p. 730 – 737.

Op 30 november 2015 werd het rapport van de Commissie Wolfsen ‘Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’ gepubliceerd. Het rapport blinkt niet uit in helderheid, maar tussen de regels door wordt een aantal verontrustende voorstellen voor met name de strafrechtpraktijk gelanceerd. Maar de commissie heeft geen rekening gehouden met de grote veranderingen die ten aanzien van de (gefinancierde) rechtsbijstand in strafzaken in Europees verband van stapel lopen.

Lees Wolfsen en de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken (pdf)

Enkele vrolijke gedachten over witwassen en voordeelsontneming

Strafblad februari 2016, p. 35 – 43

Het delict witwassen blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie. In het bijzonder de rechtsfiguur van de “vermenging” van legaal en illegaal vermogen roept vragen op. Die vragen worden alleen maar complexer als we deze rechtsfiguur toepassen op voordeel verkregen uit fiscale grondfeiten. De conclusie is dat de rechtsbescherming van de burger aanzienlijk tekort schiet.

Lees Enkele vrolijke gedachten over witwassen en voordeelsontneming (pdf)

Het peil in de polder

Strafblad 2015/8, afl. 1, p. 36-42.

De Hoge Raad ziet de rechtsontwikkeling als nieuwe hoofdtaak. Uit de recente jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt een grootscheepse verplaatsing van kosten van de rechter naar de verdediging. Daarmee beïnvloedt de Hoge Raad de rentabiliteit en dus de continuïteit van de advocatenpraktijken in negatieve zin. Het voortbestaan van een gespecialiseerde strafrechtadvocatuur wordt daardoor niet alleen door de wetgever, maar ook door de Hoge Raad bedreigd.

Lees Het peil in de polder (pdf)

ZSM en de verdediging

Delikt & Delinkwent 2015/26 Afl. 4, april 2015, p. 265 – 278.

De ZSM-werkwijze van het openbaar ministerie leidt ertoe dat dat in de zaken van aangehouden verdachten al binnen enkele uren of dagen na de arrestatie afdoeningsbeslissingen worden genomen. De positie, rol en functie van de advocatuur in het ZSM-proces is echter nog steeds niet goed geregeld. De oorzaak daarvan is dat de ontwerpers van ZSM niet eerst hebben nagedacht over de eisen die de rechtsstaat en de samenleving stellen aan het versneld afdoen van strafzaken, voordat zij hun nieuwe methode hebben uitgerold.

Lees ZSM en de verdediging (pdf)

Blinde vlekken in de herziening van het Wetboek van Strafvordering

NJB 2014, nr. 40, p. 2851 – 2855.

In 2013 is een begin gemaakt met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. De doelstelling van die operatie was volgens de departementale stukken het verbeteren van de logistiek, de doorloopsnelheden, de hoeveelheid onderhanden werk, de zittings- en productiecapaciteit en de output. De taal waarmee de start van de modernisering gepaard ging was die van een productiemanager van een draadnagelfabriek. De aandacht voor de productiecijfertjes creëerde blinde vlekken. In de eerste conceptvoorstellen viel bijvoorbeeld op dat de positie van de verdediging bij het getuigenverhoor door de RC nog steeds niet werd verbeterd. Dat is mede naar aanleiding van dit artikel in latere voorstellen gecorrigeerd.

Lees Blinde vlekken in de herziening van het Wetboek van Strafvordering (pdf)

De rechter-commissaris, de getuige, de verdediging en haar vragen

Sporen in het strafrecht (Liber Amicorum Jan Sjöcrona), Kluwer Deventer, 2014, p. 15 t/m 27.

Mag de rechter-commissaris verlangen dat de verdediging haar vragenlijst voorafgaand aan het verhoor toestuurt? Op grond van de wetsgeschiedenis en de analyse dat de vragenlijst een document is dat onder het verschoningsrecht van de advocaat valt, wordt betoogd dat de verdediging niet verplicht kan worden haar vragenlijst op voorhand te verstrekken. Dit standpunt is later gevolgd door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:2451).

Lees De rechter-commissaris, de getuige, de verdediging en haar vragen (pdf)

Ga je mee naar het WK?

Sponsortribune Q2 2014, p. 32 – 33.

Het lijkt een eenvoudige vraag: mag je een klant of relatie meenemen naar een hospitality event, bijvoorbeeld een aantrekkelijk event in het buitenland waar jouw bedrijf sponsor van is? Het beantwoorden van die vraag heeft i.v.m. de nationale en internationale anti-corruptie wetgeving nog wel wat voeten in de aarde.

Lees Ga je mee naar het WK? (pdf)

Het ‘Huis voor klokkenluiders’; liever renovatie dan nieuwbouw

Jaarboek Compliance 2014, Nederlands Compliance Instituut, 2013, p. 237-253.

Het initiatief wetsvoorstel ‘houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders’ dat door de Tweede Kamerleden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand is ingediend, vertoonde nogal wat gebreken. Daarbij bleek bij de indieners onvoldoende realiteitszin waar het betreft de capaciteit en de middelen die nodig zijn om het door hen voorgestelde ‘Huis voor klokkenluiders’ adequaat te laten functioneren.

Lees Het ‘Huis voor klokkenluiders’; liever renovatie dan nieuwbouw (pdf)

De voorstellen van de Commissie innovatie Strafrechtadvocatuur; een persoonlijke toelichting

Strafblad, maart 2013, p. 22-26.

Op verzoek van de NOvA is de Commissie Innovatie Strafrechtadvocatuur met “out of the box” voorstellen gekomen om de rechtsbijstand in de eerste fase van het strafproces (aanhouding, inverzekeringstelling en politieverhoor) te verbeteren. Tot de tamelijk onconventionele aanbevelingen van de Commissie behoort het voorstel om een systeem van verplichte Salduz-consultaties in te richten, waarbij elke aangehouden verdachte in het politiebureau in videoverbinding wordt gebracht met een (landelijk) ‘Salduz callcenter’, waarbij dat callcenter mede bemenst zou kunnen worden door advocaat-assistenten. Zulke advocaat-assistenten zouden volgens de commissie ook wel een rol kunnen krijgen bij het verlenen van rechtsbijstand bij het politieverhoor. Dian Brouwer was lid van de Commissie Innovatie Strafrechtadvocatuur. In dit artikel legt hij uit welke argumenten hem ertoe hebben gebracht om met overtuiging deze aanbevelingen van de commissie mede vorm te geven en te onderschrijven.

Lees De voorstellen van de Commissie innovatie Strafrechtadvocatuur (pdf)

De advocaat die overwoog nooit meer een cassatiezaak te doen

NJB 2012, nr. 4, p. 276-277.

Een hedendaags sprookje…

Lees De advocaat die overwoog nooit meer een cassatiezaak te doen (pdf)

De OM-aanwijzing inzake noodweer

NJB 2011, nr. 23, p. 1497- 1500.

Volgens een nieuwe OM-Aanwijzing worden verdachten van misdrijven, waarvan aannemelijk is dat zij gehandeld hebben in een noodweersituatie (‘zich verwerende burgers’), in het opsporingsonderzoek niet meer onderworpen aan vrijheidsbenemende dwangmiddelen zoals aanhouding en inverzekeringstelling. Een onbedoeld neveneffect daarvan is dat de niet-aangehouden ‘zich verwerende burger’ dan ook geen recht meer heeft op de bijstand van een advocaat, en ook geen recht meer heeft op gefinancierde rechtsbijstand. Naar aanleiding van dit artikel is de OM-aanwijzing en de regeling van de gefinancierde rechtsbijstand aangepast.

Lees De OM-aanwijzing inzake noodweer (pdf)

Nieuw landelijk strafprocesreglement werkt als een fuik

Advocatenblad 18 maart 2011, p. 24-27.

Per 1 januari 2011 is het landelijk strafprocesreglement in werking getreden. Dat reglement verbiedt het intrekken van dagvaardingen vanaf drie weken voor de terechtzitting. Daardoor worden sommige verdachten gedwongen om voor onzinnige zaken de gang naar de rechter te maken. Dat leidt tot gênante zittingstaferelen en meer vrijspraken.

Lees Nieuw landelijk strafprocesreglement werkt als een fuik (pdf)

Privatisering van de rechtsbescherming en “ineffective counsel” – Systeem in ontwikkeling

(Liber Amicorum G. Knigge), Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2005, p. 39 t/m 70.

Naar aanleiding van de rapporten van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001, moet de vraag worden gesteld welke prikkels voor (of juist tegen!) een goede taakvervulling van de strafrechtadvocaat besloten liggen in o.m. het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. En wat nu als de advocaat tekort schiet? Kan de verdachte zich dan beroepen op ineffectieve rechtsbijstand?

Lees Privatisering van de rechtsbescherming en “ineffective counsel” – Systeem in ontwikkeling (pdf)

blauwe-streep

Contactgegevens

Prof. mr. D.V.A. Brouwer

T +31 (0)70 2400956
M +31 (0)6 52643924
F +31 (0)70 2400957

db@solitt.nl

Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

download vCard